1. ဝန္ေဆာင္မွုမ်ာ

ဧရာမိုဘိုင္းအဖြဲ႕သည္ ၎၏ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားမွတဆင့္ တြဲဖက္သုံးနိုင္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း ႏွင့္/(သို႔) PC မ်ားအတြက္ အစားအစာ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းဗီဒီယိုကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားတြင္ တတိယပါတီပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားထဲ ဝင္သုံးခြင့္လည္း ပါဝင္နိုင္ပါသည္။

က) စာရင္းသြင္းဝန္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်မွုမ်ား- ဤေငြေပးေခ်မွုနည္းလမ္းတြင္အသုံးျပဳသူကို ဝဘ္ဆိုက္ထဲ ဝင္ၾကည့္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အသုံးျပဳသူသည္ စာရင္းသြင္းဝန္ေဆာင္မွု၌ ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္ျဖင့္ စာရင္းသြင္းဝန္ေဆာင္မွုအတြက္ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။

ဧရာမိုဘိုင္းတြင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္၊ ၎တို႔အား ယာယီ (သို႔) အျမဲတမ္း တန႔္ထားရန္၊ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မွုအားလုံးကို တစ္ဖက္သတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ အခြင့္အေရးကို လက္ဝယ္ထားရွိသည္။

လက္ခံရရွိေသာ အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ဆိုလၽွင္ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အျခားျဖည့္စြက္ဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ဆင္ခ်က္စာသားတို႔အား အတည္ျပဳထားေသာ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ေတာ္ဝင္ဥပေဒျပဳ ဒီဂရိအမိန႔္ ပုဒ္မ 102 အရ ဖယ္ခ်န္ထားသည္။ ဤကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးခ်င္းစီက ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ ႏွုန္းထားမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ဧရာမိုဘိုင္းက အဆိုပါကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဤဝန္ေဆာင္မွုမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အသုံးျပဳသူက ၎တို႔၏ တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မွုျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည့္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမွ ဘီလ္ပို႔ၿပီး ေတာင္းခံပါမည္။ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္၊ ဤဝန္ေဆာင္မွုမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ေငြစာရင္းမွ ေတာင္းခံပါမည္။

2. ဝန္ေဆာင္မွု၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

အေကာင့္ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ၊ အသုံးျပဳသူသည္ ကြန္ျမဴနတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဝင္ေရာက္နိုင္စြမ္းရွိၿပီး အေရာင္းျမႇင့္တင္အေၾကာင္းအရာကို ကန႔္သတ္ခ်က္မရွိဘဲ အက်ိဳးခံစားနိုင္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းဝန္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မွုနည္းလမ္း- အသုံးျပဳသူသည္ အခြန္မ်ားအပါအဝင္ GBP 3 / တစ္ပတ္ ေငြေပးေခ်မွုျဖင့္ ဝဘ္ဆိုက္ရွိ အေၾကာင္းအရာကို ကန႔္သတ္ခ်က္မရွိဘဲ အက်ိဳးခံစားနိုင္ပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အသုံးျပဳသူ၏ ဘီလ္မွ ျဖတ္ေတာက္ယူပါမည္။

အသုံးျပဳသူသည္ ဝန္ေဆာင္မွုမွ စာရင္းဖ်က္လၽွင္လည္း၊ ၎တို႔က အေၾကာင္းအရာကို ေငြေပးေခ်ထားသည့္ကာလအတြက္ ဆက္လက္ အက်ိဳးခံစားနိုင္ပါသည္။

3. ဝန္ေဆာင္မွုထဲ ဝင္သုံးခြင့္

တရားဝင္အသက္ (18 ႏွစ္) ရွိ သဘာဝလူသားမ်ားသာလၽွင္ ဧရာမိုဘိုင္း၏ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ေတာင္းဆိုနိုင္ၿပီး အေကာင့္ဖြင့္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေဒတာစီစဥ္ေပးသူက အမည္ေဖာ္မထားေသာ လုံးဝ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အသုံးခ် ဝန္ေဆာင္မွူျဖင့္ ေပးပို႔ေသာေၾကာင့္ ဧရာမိုဘိုင္းတြင္ ၎၏ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားရွိ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးေဒတာဆိုင္ရာ သိမွုသုတ မရွိသလို ရွိလည္းရွိနိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဧရာမိုဘိုင္းတြင္ အသက္မျပည့္ေသးသူက မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ သုံးနိုင္ေသာ အသုံးျပဳမွုအတြက္ တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဧရာမိုဘိုင္းသည္ အသက္မျပည့္ေသးသူ၏ မိဘ (သို႔) အုပ္ထိန္းသူက က်င့္သုံးသည့္ 'မိဘ၏ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္' ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို အစားထိုးမည္မဟုတ္သျဖင့္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အသက္-18 ႏွစ္ေအာက္အတြက္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည္ဟု အႀကံျပဳေျပာလိုပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အားလုံးအတြက္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိေသာ ပါတီသည္ ဝန္ေဆာင္မွုျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ဧရာမိုဘိုင္းတြင္ အျခားျပင္ပကြန္ရက္သုံး မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို စီစဥ္မေပးပါ။

4. အသုံးျပဳသူ၏ တာဝန္မ်ား

ဧရာမိုဘိုင္းတြင္ ၎၏ အေၾကာင္းအရာ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳမွုမွ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ဆုံးရွုံးမွု (သို႔) ထိခိုက္ပ်က္စီးမွုအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။ ဤနည္းအားျဖင့္၊ အသုံးျပဳသူသည္ ဧရာမိုဘိုင္းစနစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အလြဲသုံးစားမျပဳရန္ တာဝန္ရွိၿပီး၊ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္မူပိုင္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားဉာဏ္ပစၥည္းႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳမဲ့ပစၥည္းမူဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ တတိယပါတီမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရမည္။ ထို႔နည္းတူပင္ ဤဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဤစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆိုပါအခ်က္မွလြဲ၍ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳသူက အတိအလင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

5. ဧရာမိုဘိုင္း၏ တာဝန္မ်ား

ဧရာမိုဘိုင္း၏ တာဝန္မ်ားမွာ အသုံးျပဳသူက ဤစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကမ္လွမ္းထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မွုအတြက္ ေပးေခ်ၿပီးေသာ ေငြပမာဏ၏ တန္ဖိုးအရ မူအားျဖင့္ ကန႔္သတ္ထားပါသည္။ ဧရာမိုဘိုင္းတြင္ ကိစၥအားလုံးအတြက္ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္အရာရာတိုင္းအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။

6. ဉာဏ္ပစၥည္းႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳမဲ့ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား

ဧရာမိုဘိုင္း၏ ဆိုက္မ်ား၊ ၎တို႔၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္၊ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ား ဆိူင္ရာ ေရြးခ်ယ္စီစဥ္မွုႏွင့္ ဒီဇိုင္းကို မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္ အျပည့္အဝ ကာကြယ္ထားၿပီး၊ ၎တို႔၏ မူပြားခြင့္၊ ဆက္သြယ္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ျဖန္႔ေဝခြင့္ကို ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိထားသ၍ တားျမစ္ထားပါသည္။ ထို႔နည္းတူပင္၊ ဆိုက္မ်ားတြင္ ျမင္ရေသာ ျခားနားေပၚလြင္သည့္ အမွတ္အသားအားလုံးကို ဧရာမိုဘိုင္း (သို႔) တတိယပါတီမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၾကၿပီး၊ ၎တို႔ပိုင္ရွင္၏ ေလ်ာ္ကန္ၿပီး ႀကိဳတင္ ျပည့္စုံရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲႏွင့္ ၎တို႔၏ မူပြားခြင့္ (သို႔) ျဖန႔္ေဝခြင့္ကို မည္သည့္ႏွင့္မဆို တားျမစ္ထားပါသည္။ ဧရာမိုဘိုင္းတြင္ ၎၏ဆိုက္မ်ား၌ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား (သို႔) အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ခုခုအား တစ္ဖက္သတ္ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အခြင့္အေရးကို လက္ဝယ္ထားရွိသည္။

7. သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ

ဧရာမိုဘိုင္းသည္ သုံးစြဲသူ ႏွင့္/(သို႔) အသုံးျပဳသူမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ကို နာခံပါမည္။ နိုင္ငံ (သို႔) ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းမွုေၾကာင့္ ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရွိ အပိုဒ္တစ္ခုခုသည္ သုံးစြဲသူ (သို႔) အသုံးျပဳသူကို ရင့္သီးေစာ္ကားမွုရွိသည္အျဖစ္ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဥပေဒျပဌာန္းမွုအရ အနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူနိုင္လၽွင္၊ ၎ကို သက္ဆိုင္မွု-မရွိဟု ထည့္တြက္ၿပီး သုံးစြဲသူ (သို႔) အသုံးျပဳသူကို မည္သည့္ကိစၥႏွင့္မဆို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမရွိပါ။

8. ေဒတာလုံျခဳံမွုေပၚလစီ

ကိုယ္ေရးလုံျခဳံမွုေပၚလစီ

ဧရာမိုဘိုင္းသည္ ကိုယ္ေရးေဒတာကာကြယ္မွုကို အျပည့္အဝ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကိုယ္ေရးလုံျခဳံမွုေပၚလစီတြင္ ကိုယ္ေရးေဒတာအား လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းနာႏွင့္ ကာကြယ္သည့္နည္းနာတို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းျပထားပါသည္။

 • ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အျမဲတမ္း ပြင့္လင္းျမင္သာမွု အျပည့္အဝျဖင့္ သင္၏ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖဆိုရန္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မွုအပိုင္း ဝယ္ယူမွုကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ပုံေသ ေဘာင္ခတ္နိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေဒတာကို ေကာက္ယူပါသည္။
 • ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သင့္ကိုယ္ေရးေဒတာကို လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၊ ေဒတာကာကြယ္ေရးရွိ လက္ရွိ ျပဌာန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာ၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔က သင္၏ ေက်နပ္သေဘာတူခ်က္ကို လိုအပ္သည့္အခါ ေတာင္းခံပါသည္။
 • တစ္ခါတစ္ရံ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားအား သင္ က်င့္သုံးလိုစိတ္ရွိသည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔က သိနားလည္ထားပါသည္။
 • ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သင့္ေဒတာ၏ လုံျခဳံေရးကို အာမခံေပးထားသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ေဒတာကို လက္ရွိ ေဒတာကာကြယ္ေရး ျပဌာန္းစည္းမ်ဥ္း (ဧၿပီလ 27 ရက္ 2016 ခုႏွစ္ ရက္စြဲပါ ျပဌာန္းစည္းမ်ဥ္း EU 2016/679) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

သင့္ကိုယ္ေရးေဒတာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္ခံေဒတာထိန္းခ်ဳပ္သူမွာ မည္သူျဖစ္သလဲ။

ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ဖတ္ရွုျခင္းျဖင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေကာက္ယူေသာ (သို႔) စီစဥ္ေပးေသာ ေဒတာ (သို႔) ကၽြန္ုပ္တို႔ဆီ ဆက္သြယ္ပုံစံစာရြက္မ်ား (သို႔) အီးေမးလ္မွတဆင့္ ပို႔ေပးေသာ ေဒတာကို ေဒတာထိန္းခ်ဳပ္သူက လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ထိုသူ၏ အေသးစိတ္မ်ားကို ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည္-

 • အမည်- Giant Mobile Society S.L.U.
 • မွတ္ပုံတင္႐ုံးခန္း- Avenida Arcadi Garcia Sanz, 19။
 • ၿမိဳ႕ /ၿမိဳ႕ႀကီး- Villarreal - Castellón
 • စာပို႔ကုဒ္- 12540
 • အခြန္ကုဒ်- ES-B66550047
 • ဆက္သြယ္ရန္နံပါတ်- (+34) 964 52 33 31
 • အီးေမးလ္- rgpd@giant-mob.com

မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ကိုယ္ေရးေဒတာကို လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္သလဲ။

 • သင္၏ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေမးျမန္းစုံစမ္းခ်က္မ်ား (သို႔) ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားရန္။
 • ေတာင္းဆိုထားေသာ ဝန္ေဆာင္မွုကို စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ သင္၏ ေမးျမန္းစုံစမ္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရန္ (သို႔) သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
 • သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ကို အီလက္ထေရာနစ္နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ေပးရန္။
 • စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာ (သို႔) ျဖစ္ရပ္-ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို ေက်နပ္သေဘာတူခ်က္ ေဖာ္ျပထားမွု ရွိေနသ၍ ပို႔ေပးရန္။
 • ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္။

သင့္ေဒတာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွုအတြက္ မည္သည့္အခ်က္က ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေစသလဲ။

ေဒတာေကာက္ခံရသူ၏ လက္ခံမွုႏွင့္ ေက်နပ္သေဘာတူခ်က္။

သင္က ကၽြန္ုပ္ဆို႔ဆီ ဝဘ္ဆိုက္ပုံစံစာရြက္မွတဆင့္ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔က ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တရားဝင္အက်ိဳးျပဳပုံစံရွိထားသည္ဟု၊ ကၽြန္ုပ္တို႔က ထည့္တြက္ပါသည္။ ဤေဒတာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွုဆိုလၽွင္ ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ကို ကူညီရန္ႏွင့္ ေမးလာသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ သင့္အတြက္လည္းပဲ အက်ိဳးျပဳသလို အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔က သိနားလည္ထားပါသည္။

သင္၏ ေမးျမန္းစုံစမ္းခ်က္သည္ ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သုံးမွုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခါ၊ သင့္ေဒတာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွုအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္အေၾကာင္းခံမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔က တရားဝင္တာဝန္မ်ားကို လိုက္နာရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ပလက္ေဖာင္းရွိ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးအျဖစ္ သင္၏မွတ္ပုံတင္မွုကို စီမံခန႔္ခြဲရန္အတြက္၊ ပလက္ေဖာင္းအသုံးျပဳမွုအေပၚ စီမံထိန္းေက်ာင္းေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ေဒတာကို လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုလၽွင္၊ သင့္ကို ပလက္ေဖာင္းရွိ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သင့္ကိုယ္ေရးေဒတာကို လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ အျခားနည္းျဖင့္လၽွင္ သင္၏ မွတ္ပုံတင္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔က လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။


သင့္ေဒတာလက္ခံသူမ်ားက မည္သူလဲ။

သင့္ေဒတာကို တတိယပါတီမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တရားဝင္နည္းနာအရ မလိုအပ္ခဲ့လၽွင္ ကၽြန္ုပ္တို႔က ၎ကို လႊဲေျပာင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။


ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ေဒတာကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဆက္လက္ထားရွိပါသလဲ။

ေဒတာေကာက္ယူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သုံးရန္ ေဒတာကို မလိုအပ္ေတာ့သည့္အခ်ိန္မွာ၊ ေဒတာကို ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ဖ်က္ပစ္ပါသည္၊ (သို႔) တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ား (သို႔) အခြင့္အာဏာရွိ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္လက္ သုံးနိုင္ေခ်ရွိသည့္အခ်ိန္ထိ ကုဒ္ခံသိမ္းထားပါသည္။


သင္၏အခြင့္အေရးက ဘာေတြျဖစ္သလဲ။

 • ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ေဒတာကို လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမွု ရွိ၊မရွိ သိခြင့္။
 • သင့္ကိုယ္ေရးေဒတာကို ဝင္ၾကည့္ခြင့္။
 • သင့္ေဒတာ မမွန္ခဲ့လၽွင္ ၎ကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္။
 • သင့္ေဒတာကို ေကာက္ယူထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့လၽွင္ (သို႔) သင့္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေက်နပ္သေဘာတူခ်က္ကို သင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္လၽွင္၊ သင့္ေဒတာကို ဖ်က္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္။
 • သင့္ေဒတာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွုကို အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားအတြက္ ကန႔္သတ္ခ်က္ထားရန္ ေတာင္းဆိုခြင့္၊ ဤသို႔ျဖင့္ ၎ကို လက္ရွိ ျပဌာန္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီသာလၽွင္ ဆက္လက္ထားရွိနိုင္ပါသည္။
 • သင့္ေဒတာကို ျပင္လြယ္ပို႔လြယ္နိုင္မွုအတြက္ ေတာင္းဆိုခြင့္၊ ၎ကို သာမန္ အသုံးျပဳေနၾကေသာ (သို႔) စက္စနစ္သုံး-ဖတ္နိုင္စြမ္းရွိေသာ ေဖာမတ္ပုံစံျဖင့္ စနစ္နက်ဖြဲ႕စည္း၍ စီစဥ္ထားရန္ျဖစ္သည္။
 • တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို စပိန္ေဒတာကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ (သို႔) အခြင့္အာဏာရွိေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္းသို႔ တိုင္ၾကားခြင့္၊ အကယ္၍ ကၽြန္ုပ္တို႔က သင့္ေဒတာကို သင့္ေလ်ာ္စြာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွု မရွိဟု သင္က ယုံၾကည္သည့္အခါမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
 • သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ေက်နပ္သေဘာတူခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်နပ္သေဘာတူခ်က္အား အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွု၏ တရားဝင္ျဖစ္မွုအေပၚ မထိခိုက္ေစဘဲ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္။

သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ဘယ္လို က်င့္သုံးနိုင္သလဲ။

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ သင့္ကိုယ္ေရးေဒတာ၏ လၽွို႔ဝွက္ထားမွုကို ေလးစားရန္ႏွင့္ သင့္အခြင့္အေရး က်င့္သုံးမွုကို အာမခံေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဆိုင္ရာျပဌာန္းစည္းမ်ဥ္းအရ၊ သင့္ကိုယ္ေရးေဒတာကို ဝင္ၾကည့္ခြင့္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္ႏွင့္ ဖ်က္ခြင့္အျပင္ ၎တို႔၏ ျပင္လြယ္ပို႔လြယ္မွုအတြက္ ေတာင္းဆိုခြင့္ကို က်င့္သုံးရန္ သင့္၌ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္က ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ကန႔္ကြက္နိုင္ပါသည္ (သို႔) အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ ကန႔္သတ္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို အီးေမးလ္လိပ္စာ rgpd@giant-mob.com ျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး၊ သင္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ သင္က က်င့္သုံးလိုေသာ အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ အၾကႇန်ဳပ်တို႔သည်ကိုသိရွိနိုင္ဖို႔လိုအပ္ေသာယူဆပါသည္သင့္တယ္, ငါတို႔ကသူတို႔ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာသက္ေသတစ္ဦးစာရြက္စာတမ္းမိတၱဴကိုေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။ , Carrer Arcadi Garcia က Sanz, 19, 12540 ဗီလာ-အစစ္အမွန္Castellón - တနည္းအားျဖင့္သင္သည္လည္းေအာက္ပါလိပ္စာဧရာမိုဘိုင္း Society က S.L.U မွဝိေသသလကၡဏာကတ္မိတၱဴႏွင့္အတူစာတစ္ေစာင္ကိုညႊန္ၾကားနိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မွု မွန္သမၽွအတြက္ သင့္ေက်နပ္သေဘာတူခ်က္ကို သင္က အခ်ိန္မေရြး ႐ုပ္သိမ္းရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

ေဒတာေကာက္ခံရသူက ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားက်င့္သုံးမွုကို ဧရာမိုဘိုင္းက သင့္ေလ်ာ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္မွုမရွိဟု ထင္ျမင္ယူဆလၽွင္ စပိန္ေဒတာကာကြယ္ေရးေအဂ်င္စီ (https://sedeagpd.gob.es) သို႔ တိုင္ၾကားနိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔က ေဒတာေကာက္ခံရသူကို အသိေပးလိုပါသည္။


ဤကိုယ္ေရးလုံျခဳံမွုေပၚလစီကို မြမ္းမံနိုင္သလား။

ဟုတ္ကဲ့၊ ဤကိုယ္ေရးလုံျခဳံမွုေပၚလစီကို အပ္ဒိတ္လုပ္နိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအပ္ဒိတ္လုပ္ခ်ိန္မွာ 25/5/2018 ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးလုံျခဳံမွုေပၚလစီတြင္ ေျပာင္းလဲမွုမွန္သမၽွကို ဤဝဘ္ဆိုက္တြင္ ျပဌာန္းေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤက႑တြင္ပါသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ပုံမွန္ ျပန္ဆန္းစစ္ပါ။


ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဝဘ္ဆိုက္ကို သင္ဖတ္ရွုရာတြင္ ေခ်ာေမာလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ သင္က ကၽြန္ုပ္တို႔ျဖင့္ ျပန္လွန္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းနာကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ကြတ္ကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္။ သင္က ကြတ္ကီးမ်ားဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမွုကို ပိတ္လိုက္လၽွင္ (သို႔) လက္ခံရန္ ပ်က္ကြက္လၽွင္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္ရွိ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို ဝင္ၾကည့္နိုင္မည္မဟုတ္သလို ၎၏အစီအစဥ္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ဆိုလၽွင္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္ထားပါ။

9. ဆက္သြယ္ရန္

သင္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္အက်ိဳးေဆာင္ သီးသန႔္ဖုန္းလိုင္းကို 900820817 ျဖင့္၊ info@giant-mob.com သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္းျဖင့္ (သို႔) Giant Mobile Society S.L.U., Avda သို႔ စာေရးျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ Arcadi Garcia Sanz 19 - 1 A, 12540 Vila-real (Castellón, Spain).

10. စာရင္းဖ်က္ျခင္း

ဝန္ေဆာင္မွုထံမွ စာရင္းဖ်က္ရန္ ေအာက္ပါလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ခုကို အသုံးျပဳပါ-

 • အီးေမးလ္ျဖင့္- info@giant-mob.com
 • အခမဲ့ဖုန္း- 900 820817
 • ဝဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ ပယ္ဖ်က္ခလုတ္ကို ကလစ္ႏွိပ္နိုင္ပါသည္

အသုံးျပဳသူသည္ ဝန္ေဆာင္မွုမွ စာရင္းဖ်က္လၽွင္လည္း၊ ၎တို႔က အေၾကာင္းအရာကို ေငြေပးေခ်ထားသည့္ကာလအတြက္ ဆက္လက္ အက်ိဳးခံစားနိုင္ပါသည္။